Handelsbetingelser / Conditions

Generelle oplysninger
Chokolade Compagniet A/S
Etableret i 1995
CVR. nr. 18179407
Brandstrupvej 10, 2610 Rødovre
Danmark
E-mail: hello@nuteorganic.com
Telefonnr.: + 45 38 11 12 11


Afgivelse af ordre
Afgivelse af ordre via vores hjemmeside er ikke en juridisk bindende aftale. Chokolade Compagniet A/S har derfor mulighed for at annullere din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Bindende ordrebekræftelse/faktura sendes til dig, når vi har afsendt de varer, som du har bestilt.
Når du har afgivet en ordre via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din ordre.
Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via e-mail) ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået.

 

Betaling
På nuteorganic.com kan der betales med Dankort, Visa, Mastercard og Visa Electron.
nuteorganic.com tillægger ikke gebyr på betalingskort.
Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra lager. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.
Priser er inkl. moms.

Levering
- GLS Pakkeshop
Forventet leveringstid er 2-5 hverdage. Bestilte produkter sendes som udgangspunkt samlet - der efterleveres ikke. Chokolade Compagniet bærer ansvaret for varerne, indtil du har modtaget dem. Vi leverer i Europa.  


Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dine varer.
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at skrive til hello@nuteorganic.com.

I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret.
Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du nedenfor.


Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 7 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.
Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.
Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet til varens levering. Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.


Varer undtaget fortrydelsesretten
Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt.

Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen. Udtrykket ”forsegling” omfatter også særlig emballage, som beskytter varen og tjener som sikkerhed for, at varen ikke har været åbnet.

Du mister din fortrydelsesret, hvis:

Du bryder forseglingen på varen, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret.


Varens stand når du sender den retur:
Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.


Tilbagebetaling af købsbeløbet og returnering af varen
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Ved tilbagelevering af den købte vare i tilfælde af fortrydelse, skal du selv betale udgifterne hertil.

Vi refunderer din betaling uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.


Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
Chokolade Compagniet
Tommerup Erhvervspark
Østerbro 4, rampe 11
5690 Tommerup
Danmark


Hvad skal jeg sende med tilbage?
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.  


Reklamationsret
Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb.
Når du handler på www.nuteorganic.com har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.


Du skal ved reklamation sende produktet til os på adressen:
Chokolade Compagniet A/S
Brandstrupvej 10
2610 Rødovre
Danmark

Vi forbeholder os retten til at forsøge at afhjælpe eller omlevere varen. Ligeledes foretages der ikke omlevering eller afhjælpning på varer, hvor omkostningerne ved dette er uforholdsmæssigt.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.


Vi refunderer rimelige fragtomkostninger
Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.


Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os
Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er så detaljeret som muligt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.


Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Chokolade Compagniet A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og personalet i Chokolade Compagniet A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på nuteorganic.com er Chokolade Compagniet A/S, Brandstrupvej 10, 2610 Rødovre.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart. Dog videregives oplysninger til udvalgte og betroede tredjemænd, der er berettiget til at benytte dine personlige oplysninger med henblik på at levere de varer, som du har bestilt, og kunne holde dig orientereret om status på din ordre.

Som registreret hos Chokolade Compagniet har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Chokolade Compagniet via e-mail hello@nuteorgani.com


Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores kundeservice på hello@nuteorganic.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, mail: cfk@kfst.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail hello@nuteorganic.com.


Forbehold og ansvarsfraskrivelse
Chokolade Compagniet tager ikke forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.   


Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

Chokolade Compagniet
Tommerup Erhvervspark
Østerbro 4, rampe 11
5690  Tommerup
Danmark

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
Bestilt den (*)/modtaget den (*):
Forbrugerens navn (Forbrugernes navne):
Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse):
Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter)

Dato:
(*) Det ikke relevante udstreges


Terms and conditions


General information
Chocolate Compagniet A / S
Established in 1995
CVR. No. 18179407
Brandstrupvej 10, 2610 Rødovre
Denmark
E-mail: hello@nuteorganic.com
Phone number: + 45 38 11 12 11


Registration of orders
Delivery of orders through our website is not a legally binding agreement. Chocolate Compagniet A / S therefore has the right to cancel your order due to printing errors, technical problems, delivery failures or similar situations. A binding order confirmation and invoice will be sent to you once we have shipped your ordered items.

Once you have placed an order through our website, our system will automatically send you an e-mail, indicating which items you have ordered. This is only an electronic receipt for having received your order.

You must be aware that the automated response (via email) is not a legally binding order confirmation, whereby an agreement has been entered.


Payment
You can pay with Dankort, Visa, Mastercard and Visa Electron at nuteorganic.com
Nuteorganic.com does not charge a debit card fee.
The amount will be charged from your card when the goods are shipped from the warehouse. It will never be a larger amount withdrawal than the amount you approved at the time of purchase.
Prices are including VAT.


Delivery

- GLS Parcel Shop
Expected delivery time is 2-5 business days. As a starting point ordered products will be sent together-  Your order will not be sent fragmented in partial shipments. The Chocolate Company is responsible for the goods until you have received them. We deliver within Europe.


Cancellation
You have 14 days to cancel your order when you shop with us.
The cancellation period expires 14 days after the day you received your goods.

You must, within 14 days of receipt, inform us that you wish to cancel your purchase. The message must be given by writing to hello@nuteorganic.com. In your notice, please let us know clearly that you wish to make use of your right of withdrawal.

You can also choose to use our default cancellation form and send it in return. It can be found below.


Return
You must return your order to us without undue delay and within 7 days after you have notified us that you wish to cancel your purchase. When returning the purchased item in case of withdrawal, you must bear the costs
Upon return you are responsible for ensuring that the item is properly packed.
You bear the risk of the item from the time of delivery


Deviation the right of withdrawal
Delivery of goods which may be expected to deteriorate or outdate quickly.
Delivery of sealed goods which, for reasons of health or hygiene, are not suitable for return and where the seal has been broken after delivery. The term "sealing" also includes special packaging which protects the product and serves as a guarantee that the product has not been opened.

You will lose your right of withdrawal if:
You break the seal on the product, which for health or hygiene reasons is not suitable for return.


Status of return item
You are liable for any deterioration in the value of the item(s) due to handling other than what is necessary to determine the nature, characteristics and manner of the item(s). In other words - you can try the product in the same way as if you tried it in a physical store.
If the product is tested beyond what is described above, we consider the product used, which means that, in the case of withdrawal of the purchase, only a portion or none of the purchase amount will be returned, depending on the merchant's commercial value.


Repayment of the purchase amount and return of the goods
If you regret your purchase, you will of course be reimbursed the amount you have paid. In the case of a depreciation you are liable for, this purchase amount will be deducted. When returning the purchased item in case of withdrawal, you must pay the costs.

We will refund your payment without undue delay and in any case within 14 days from the date we have received notice of your decision to withdraw this agreement. We make such a refund using the same method of payment which you used for the original transaction, unless you explicitly agreed otherwise.

We can withhold a refund until we have received the returned item(s), unless you have submitted documentation for returning it.


If you regret the purchase, the item must be sent to:
Chokolade Compagniet
Tommerup Erhvervspark
Østerbro 4, rampe 11
5690 Tommerup
Danmark


What should I attach in the return?
You must attach a copy of the order confirmation.
Note! We do not receive packages sent per COD.


Warranty
The policy of the purchasing code will be applicable to the purchase of goods.
When you shop at www.nuteorganic.com, you of course have 24 months' warranty. This means that, as a starting point, you can get the item repaired, exchanged, the money back or deduction on the price, depending on the specific situation.
Obviously, it is a requirement that the complaint is justified and that the defect has not arisen as a result of an incorrect use of the product or other damaging behavior.


In case of complaint, you must send the product to us at:
Chocolate Compagniet A / S
Brandstrupvej 10
2610 Rødovre
Denmark
We reserve the right to try to correct or resell the item. Likewise, no reimbursement or remediation is made on goods where the cost of this is disproportionate.


How quickly must I make a claim?
You must make your claim within "reasonable time" after you have discovered the defect of the item. If you make your claim within two months after the defect has been discovered, the complaint will always be timely.


We refund reasonable shipping costs
If your claim is warranted, we will naturally refund your (reasonable) shipping costs.
We need the following information when you ship the item to us
When you return the item, please indicate what the problem is as detailed as possible.
Note! We do not receive packages sent per demand or similar.
Remember, the item must always be returned in proper packaging and remember to receive a receipt for shipping so that we can refund your shipping costs


Privacy Policy
In order for you to enter into an agreement with us, we need the following information:

Name
Address
Phone number
Email

We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the item to you.
The personal data are registered with Chocolate Compagniet A / S and are kept for five years after which the information is deleted.
When collecting personal information through our website, we ensure that it is always done by giving your explicit consent so that you are informed exactly what information is collected and why.
The director and staff of Chocolate Compagniet A / S have access to the information that is registered about you.

The data controller at nuteorganic.com is Chocolate Compagniet A / S, Brandstrupvej 10, 2610 Rødovre.
Information is not disclosed or sold to third parties. However, information is disclosed to selected and trusted third parties who are entitled to use your personal information in order to deliver the items you have ordered and to keep you informed of the status of your order.

As registered with the Chocolate Company you are always entitled to object to the registration. You also have the right to understand what information is registered about you. You have these rights in accordance with the Personal Data Act and you can contact the Chocolate Company by e-mail.

hello@nuteorgani.com


Appeals Claim
If you want to complain about your purchase, please contact our customer service at hello@nuteorganic.com.
If we are unable to find a solution, you can file a complaint with the Center for Complaint Solution if the conditions for this are met.
The Competition and Consumer Agency, Center for Complaints Solutions, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, mail: cfk@kfst.dk
The EU Commission's online complaint portal can also be used for lodging a complaint. This is especially relevant if you are a resident of another EU country. Complaints are submitted here: http://ec.europa.eu/odr
When submitting a complaint, please state our e-mail hello@nuteorganic.com.


Disclaimer
Chocolate Company does not accept liability for any unforseen tax changes, price and correction errors, technical errors, sold items with regards to force majeure, including labor conflicts and missing or delayed deliveries from subcontractors.


Withdrawal form

(this form is to be filled out and returned only if the right of withdrawal is applicable)

To:
Chocolate Company
Tommerup Erhvervspark
Østerbro 4, ramp 11
5690 Tommerup
Denmark

I / We hereby declare that I / we (*) wish to make use of my right to cancel my / our (*) purchase agreement for the following goods (*) / delivery of the following services (*)Ordered (*) / Received (*):
Consumer Name (Consumers Name):
Consumer Address (Consumers Address):
Consumer Signature (Signatures of Consumers)

Date:
(*) not relevant/to be crossed out